Code zwart voor de horeca

Op 25 februari heeft Raadslid Evon Zevenbergen van Nieuw Elan schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de nijpende situatie van horecaondernemers. Hij maakt zich zorgen over de uitzichtloze toekomst van de horeca die keihard geraakt is. Inmiddels zijn er in de gemeente Alphen aan den Rijn al meerdere horecazaken die failliet zijn verklaard of waar de ondernemer zelf de stekker ervan heeft uitgetrokken.

In deze schriftelijke vragen, vraagt Zevenbergen om de situatie aan te kaarten bij het Landelijke Veiligheidsberaad van burgemeesters, de eigen veiligheidsregio en het kabinet. Niet alleen om vanaf onderaf de situatie aan te kaarten maar ook om een lobby te starten voor extra financiële middelen voor de getroffen ondernemers. Daarnaast roept Zevenbergen op om in gesprek te gaan met lokale ondernemers om voorbereidingen te treffen om veilig en verantwoord open te gaan wanneer het kabinet besluit hiervoor de maatregelen te versoepelen.

Ruim 400 appartementen op het complex bij Nieuw Sloot

Op de plek van tennispark Nieuwe Sloot komt een gloednieuw tennispark samen met drie woontorens van respectievelijk 70, 50 en 25 meter hoog. Dit is een eerste schets dat het college tijdens de informatiemarkt halverwege maart heeft gepresenteerd. Wethouder van As ziet de combinatie van een nieuw tennispark in combinatie met woningen als een sterke ontwikkeling.

Het plan is dat de huidige accommodatie van Nieuwe Sloot medio 2023 tegen de vlakte gaat om plaats te maken voor een nieuwe hal met tennis-, squash en padelbanen. Alle buitenbanen worden met dit plan vernieuwd. Na de verbouwing moet de accommodatie tien tennisbanen en drie padelbanen in de openlucht kunnen aanbieden.

De woningbouw op het complex is nodig om de nieuwe accommodatie rendabel te krijgen. Op deze manier investeert de gemeente in een duurzaam plan dat op de lange termijn ook toekomstbestendig is. Later in 2021 zal de gemeenteraad een besluit nemen of dit plan doorgang kan vinden. Eerst zal hierover nog gedebatteerd worden en is de omwonenden om hun mening gevraagd.

Raadslid Evon Zevenbergen die namens Nieuw Elan aanwezig was reageert enthousiast op de plannen: ‘’Dit plan heeft veel mogelijkheden. Naast de toekomstbestendige opzet bouwen we ook een schitterende nieuwe accommodatie, investeren we in meer verschillende opkomende sporten zoals padel en vullen we een broodnodige behoefte in met de woontorens. Wat Nieuw Elan betreft zit dit plan niet in beton gegoten en willen we samen met de omwonenden en betrokken partijen kijken naar een goed eindresultaat.’’

Tot slot wijst Zevenbergen ons nog op de speciale constructie van het plan. Het dak van de nieuwe indooraccomodatie wordt een openbaar park waar omwonenden en Alphenaren kunnen recreëren.

Meelopen met de gladheidsbestrijding!

Vannacht meegelopen met de gladheidbestrijding van de gemeente Alphen aan den Rijn. Een betere avond had ik daarvoor niet kunnen plannen! ☃️
Het is heel bijzonder om op deze manier kennis te maken met de strooiwagens en sneeuwschuivers. Vaak open je alleen de gordijnen en zie je dat ze langs gereden zijn.
Binnen twee dagen wordt iedereen opgetrommeld om 12-uurs diensten te draaien zodat er een volledige bezetting is gedurende dag om de wegen vrij te houden.
Ondanks alle inzet is het ontzettend moeilijk om volledig sneeuwvrije straten op te leveren.
Helden van de gemeente Alphen aan den Rijn, dankjewel!!

Proef om de terrastijden in Alphense centrum gelijk te trekken is overgenomen door college

Tijdens de raadsvergadering van 26 november heeft Raadslid Evon Zevenbergen met succes een motie ingediend om een proef te houden in de zomer van 2021 waarbij de terrastijden in het Alphense centrum gelijkgetrokken worden. De motie had voldoende steun van zowel oppositie als coalitiepartijen, waarna het college de motie heeft overgenomen.

Afgelopen zomer werd het de fractie van Nieuw Elan  duidelijk dat er verschillende regels golden voor horecaondernemers in het centrum. Daar waar de ondernemers aan de Hoge Zijde in de zomer de terrassen tot 01:00 uur open mogen houden, geldt dit aan de Lage Zijde tot 11:00 uur. “Het is vrij bijzonder dat in één gebied als het centrum er verschillende spelregels gelden voor ondernemers. Met het verruimen van de tijden kunnen we het centrum weer net iets aantrekkelijker maken voor onze inwoners. Daarom ben ik zeer blij dat deze motie zoveel steun kreeg en uiteindelijk werd overgenomen. Juist nu moeten we de horecaondernemers niet belasten met extra regelgeving maar ondersteunen om hun zaken draaiende te houden!’’, aldus Raadslid Zevenbergen.

De proef wordt opgezet in nauw contact met alle horecaondernemers, stakeholders en de bewoners van het centrum. Aan de Hoge Zijde heeft een proef uiteindelijk geresulteerd in nul bezwaren bij de uiteindelijke vaststelling. Aan het eind van 2021 zal de proef worden geëvalueerd om bij succes definitief aan te passen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

Verrijdbare camera’s voor meer verkeersveiligheid

Tijdens de raadsvergadering van 26 november heeft Raadslid Evon Zevenbergen de motie ‘Uitbreiden handhaving scooterverbod centrum en andere verkeerssituaties’ ingediend samen met CDA-raadslid Mark Vermeulen. Na een kort (online) debat werd de motie op advies van Wethouder van Velzen aangehouden tot de bespreking over verkeersveiligheid in het voorjaar van 2021.

De afgelopen drie jaren heeft Raadslid Zevenbergen meerdere schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid in het centrum. In deze periode is een scooterverbod van start gegaan die tot op heden volgens ondernemers vrijwel niks heeft veranderd. Zo blijkt dat de camera’s tijdens expeditietijden niet handhaven, slechts kleine delen van het centrumgebied zijn afgedekt en de camera’s handmatig uitgelezen dienen te worden. In heel 2020 zijn er slecht 29 waarschuwingen en 4 bekeuringen uitgedeeld.

‘’Deze 33 geregistreerde overtredingen staan in schril contrast met de werkelijkheid. Alleen al in de Julianastraat rijden er in een heel weekend meer dan 33 scooters. We moeten niet als gemeente schijnregels gaan opstellen. Wanneer we besluiten om regels op te stellen, moet er ook een duidelijk plan voor handhaving zijn. Uiteindelijk is het doel om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Het idee dat de gemeente geld verdient aan bekeuringen is onzin. Alle bekeuringen gaan naar de rijksoverheid, dus onderaan de streep kost het de gemeente geld,’’ aldus Raadslid Zevenbergen

Permanente camera’s zouden de gemeente ruim €100.000,- kosten. Dit werd Raadslid Zevenbergen iets te gortig en daarom heeft hij de motie breder opgesteld. “Als we nu in plaats van 12 vaste camera’s een aantal verplaatsbare camera’s aanschaffen, kunnen we deze niet alleen in het centrum inzetten maar op meerdere verkeerssituaties binnen de gemeente Alphen aan den Rijn’’, sluit Zevenbergen af.

Evaluatiemomentje, 1.000 dagen gemeenteraadslid

Ik ben iedere dag bijzonder vereerd dat ik deze functie namens de inwoners van Alphen aan den Rijn mag uitvoeren!
Echter… draagvlak krijg je niet alleen op de verkiezingsdag maar moet je opbouwen. Daarom ben ik heel benieuwd wat jullie van mijn 1000 dagen als volksvertegenwoordiger vinden.

Welk cijfer krijg ik van jullie? Wat vind je echt goed aan mijn functioneren of waar heb je juist flinke kritiek op? Waar moet de aandacht zeker niet op verslappen en waar moet juist meer aandacht voor komen? Let me know! Stuur een mailtje naar evonzevenbergen@nieuwelan.nl.

Ik ben niet in de veronderstelling dat ik het iedereen naar de zin kan maken maar een stukje eerlijke feedback (positief of negatief) zou mij zeker helpen om mijn taak als Gemeenteraadslid zo goed mogelijk uit te voeren.

 

Mogelijk tóch woningbouw in Aarlanderveen

“Een nieuw boerenerf binnen het dorp,
Stijlvol, duurzaam, kindvriendelijk, levendig en passend in het groen”

Zo begint de huidige kopers-groep hun pleidooi tegen Nieuw Elan raadsleden Peter Versteeg en Evon Zevenbergen. De meeste van deze kopers-groep zijn afkomstig uit Aarlanderveen en allemaal verbonden met Aarlanderveen en actief als vrijwilliger in het verenigings- leven (muziek en voetbal). Daarnaast zijn zij klaar voor een volgende stap. Deze groep is al ruim vijf jaar op zoek naar een nieuwe woning in het dorp. Daarnaast zitten er starters in deze groep die tot op heden nog geen geschikte woning in het dorp hebben kunnen vinden. Tegelijk zijn er ook zorgen omdat diverse eerdere plannen en initiatieven vaak sneuvelden. Overige bouwprojecten binnen Aarlanderveen voorzien momenteel niet in de behoefte van deze kopers-groep en daarbij is onzekerheid of deze wel doorgang vinden.

De huidige kopergroep is in beginsel in de markt voor de doorstroom-woningen en de geschakelde villa’s in het plan. De twee woningen onder de NHG-grens en de drie vrijstaande woningen zijn op dit moment nog beschikbaar. Door deze doorstroom komen 6 bestaande (starters-) woningen in het dorp vrij.

Het enthousiasme voor dit plan is begrijpelijk aldus Peter Versteeg, woordvoerder namens Nieuw Elan die samen met fractiegenoot Evon Zevenbergen afgelopen zaterdag op de locatie zijn gaan kijken. Er is over dit plan nagedacht vervolgt Versteeg. Dat blijkt wel uit de kernwaarden van het plan: een uniek landschap met een hechte dorpsgemeenschap. Het behoud van het cultuurhistorische karakter door een boerderij met bijgebouwen, een gemeenschappelijk centraal boerenerf van >750m2 met speelruimte voor kinderen en polder vergezichten. Het wordt een oase van groen met behoud van platanen, kastanjeboom en populierenbos.

Om het plan te kunnen laten slagen is draagvlak nodig in het dorp en specifieker nog in de directe buurt. Om het draagvlak bij omwonenden te inventariseren is de kopers-groep langs alle 11 omwonenden geweest om het plan kenbaar te maken en toe te lichten. In deze gesprekken is geluisterd naar de meningen, vraagtekens en eventuele bezwaren. Belangrijkste voor de omwonenden was dat er iets moois moet komen, dat wil de kopers-groep natuurlijk ook en daar is het plan ook op gebaseerd. Met de omwonenden is verder bekeken hoe praktische bezwaren weggenomen kunnen worden, iets wat in de meeste gevallen is gelukt. Van de 11 omwonenden zijn er 4 enthousiast, 5 hebben geen bezwaren en met 2 is het nog lastig, maar blijven we in gesprek.

Zevenbergen en Versteeg hebben het college, middels artikel 40 vragen, betrokken bij dit initiatief. Belangrijkste vraag in deze is: is het college bereid om dit initiatief te ondersteunen om dit project, binnen de mogelijkheden, te doen slagen?

Beiden vertrouwen op een positieve reactie vanuit het college om dit project te laten slagen.

Bestemmingsplan fietsbrug Aarkanaal!

Afgelopen donderdag was de primeur voor het digitaal vergaderen. In de commissievergadering ruimtelijk en economisch domein werd gesproken over het wijzigen van bestemmingsplannen voor de nieuwe fietsbrug over het Aarkanaal. In mei van vorig jaar was er al goedkeuring gekomen op de financiering (deels door de provincie) van deze brug en dus ging het in deze vergadering over de uitwerking daarvan.

De vereniging ‘De Alphense Hondenbezitters’ sprak in en deed een oproep om actie te ondernemen in het hondenlosloopgebied en in de situatie tussen de verschillende gebruikers van het gebied. In een eerdere vergadering had Raadslid Evon Zevenbergen namens Nieuw Elan hier al aandacht voor gevraagd en ook deze vergadering werd benadrukt dat er veel sympathie was voor de plannen van de vereniging.
De wethouder heeft tijdens de vergadering de toezegging gedaan om met de vereniging om de tafel te gaan en in het AD van 10 april jl. voegde hij daar aan toe: ”Daar gaan we gewoon uitkomen.”

Foto: Sfeerimpressie nieuwe fietsbrug over het Aarkanaal met zicht op de Zegersloot.

Voor de volledige inbreng namens Nieuw Elan klik hier.

Parkeerproblematiek centrum Alphen aan den Rijn aanpakken met een positieve benadering voor bewoners

De gemeente Alphen aan den Rijn staat voor een uitdaging om de parkeerdruk in het centrum in de toekomst zowel voor passanten, inwoners als bewoners van het centrum op een goed niveau te houden. De komende jaren worden veel winkelpanden zoals het oude V&D pand getransformeerd tot woningen wat weer leidt tot extra parkeerdruk. Ook het aantrekkelijk maken van het centrum moet als resultaat hebben dat meer inwoners en toeristen van buiten de gemeente het centrum bezoeken om te consumeren en recreëren. Om voorbereid te zijn op de toekomst pleit Nieuw Elan voor ‘’strategie twee’’. Bij strategie twee wordt een actieve inzet van de gemeente gewenst om parkeerdruk niet te laten toenemen bij het meewerken aan initiatieven.

De commissievergadering was het startpunt om te kijken aan welke knoppen politieke partijen eventueel zouden willen draaien om de parkeerdruk beheersbaar te houden. Enkele suggesties die op tafel lagen waren het flink verhogen van de parkeervergunningen, het terugbrengen tot één vergunning per huishouden of het niet toewijzen van een vergunning aan nieuwe bewoners. Naast de input van politieke partijen gaat het college nog actief in gesprek met ondernemers en bewoners van het centrum.

Namens Nieuw Elan voerde raadslid Evon Zevenbergen het woord: ‘’Eigenlijk springt geen van de opties eruit als eentje waar wij graag voor kiezen. Het geeft mij een slecht gevoel als wij nieuwe bewoners geen vergunning geven terwijl de buurman twee vergunningen heeft. Ook het afnemen van vergunningen en nog maar maximeel één vergunning per huishouden toestaan stuit bij ons op weerstand. Als het aan Nieuw Elan ligt kunnen we ook kritisch kijken naar iedere situatie apart en maatwerk leveren. Zo hebben wij oog voor het feit dat jongeren langer thuis blijven wonen door het ontbreken van voldoende huisvesting. Hiermee is een effect zichtbaar dat een derde auto zich vaker voordoet.’’

Wat Nieuw Elan betreft wordt vooral ingezet op de positieve verandering. Veel huishoudens hebben een 2e of 3e auto. Voor de eerste auto betaald men €40,- per jaar, een tweede €80,- en een derde €120,-. Is het mogelijk om doormiddel van een positieve financiële prikkel de parkeerdruk te verlagen? Zo heeft Nieuw Elan de suggestie gedaan om de vergunning voor een 2e en 3e auto te verlagen indien deze geparkeerd worden in de parkeergarages Castellum of Aarhof. Van beide parkeergarages is de bezettingsgraad s ’avonds zo’n 10%. ‘’Het zou mooi zijn als we beide zaken combineren. Een win-win situatie voor de bewoners die goedkoper kunnen parkeren, beter gebruik maken van de parkeergarages en het draagt bij aan het verlagen van de parkeerdruk.’’.

Tot slot hoopt Nieuw Elan dat er ingezet kan worden op het stimuleren van gedeelde voortuigen. Denk hierbij aan de OV-fiets, SWAP fietsen, GO Sharing scooters, deelauto’s en het delen van auto’s doormiddel van bijvoorbeeld een app. ‘’Het idee dat je in Alphen aan den Rijn altijd een grote tuin hebt, weids uitzicht en drie auto’s voor de deur kunt hebben is in het centrum voorbij. Veel mensen willen graag op dit mooie stukje wonen en daar horen andere verwachtingen bij’’ sluit Zevenbergen af.

Kijk voor de volledige inbreng van Nieuw Elan via deze link. (https://evonzevenbergen.nl/politieke-activiteiten-2/)

Verlagen parkeernormen voorkomt lege parkeerplekken en bied kansen voor woningbouw

Eens in de vijf jaar worden nieuwe parkeernormen bepaald. In het voorstel van het college is het voornemen om vooral de parkeernormen voor sociale huurwoningen te verlagen. Tijdens de commissievergadering gaf Nieuw Elan Raadslid Evon Zevenbergen aan tevreden te zijn met het voorstel. ‘’Het is goed om af en toe stil te staan bij de normen die gesteld worden. Met de kennis van nu en de mogelijkheden om gebruik te maken van nieuwe (uitgebreidere) data kan nog beter een match gemaakt worden tussen vraag en aanbod in bepaalde gebieden van het centrum’’ aldus Zevenbergen.

Als voorbeeld haalde Zevenbergen de bezettingsgraad van een aantal wooncomplexen in Alphen-Stad aan. Hieruit blijkt dat de complexen Leeuwerik en Nachtegaal een bezettingsgraad van 75% hebben. ‘’Van de 129 parkeerplekken zijn er 97 verhuurd aan bewoners. Dat betekent dat er 32 parkeerplekken leeg staan in zo’n complex. De grond in Alphen-Stad is schaars en het is zonde dat we nu geen andere invulling aan deze plekken hebben kunnen geven’’; geeft Zevenbergen aan. Ook de bezettingsgraad van het complex Thorbecke (65%), Toor (90% met lagere norm) en Antartica (47% + 25% voor ondernemers) hebben veel parkeerplekken over blijkt uit cijfers van Woonforte.

Tot slot geeft Zevenbergen aan dat maatwerk hoe dan ook de norm moet blijven. In een aantal gevallen blijft het belangrijk om maatwerk te leveren om zo de parkeerdruk acceptabel te houden.

Kijk voor de volledige inbreng van Nieuw Elan via deze link. (https://evonzevenbergen.nl/politieke-activiteiten-2/)